1. Giường bệnh 5 tay quay DCN-2A
 
 
 
 
 
 
 
2. Giường điện đa chức năng DCN-08
 
 
 
 
 
 
3. Giường 3 tay quay